Đóng

ĐỔI MỚI

Dự án Zalatex WayG là một Dự án Đổi mới, nơi mọi người tham gia để đạt được Tầm nhìn Zalatex. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào tốc độ, chi phí, chất lượng và dịch vụ để làm hài lòng khách hàng.

xcve

 

Hệ thống quản lý đẳng cấp thế giới
• Triển khai hệ thống quản lý tầm nhìn xa (Foresight Management System)
• Triển khai hệ thống ERP Microsoft Dynamics AX

Tăng cường năng lực cốt lõi
• Thúc đẩy tinh thần kinh doanh
• Hoạt động nghiên cứu của nhóm quy trình Zalatex WayG
• Cung cấp các Chương trình Phát triển Cá nhân

Doanh thu
• Đổi mới chuỗi cung ứng và sản xuất
• Tăng năng suất tại Công ty TNHH Dệt & Nhuộm Zalatex

Hiệu quả quá trình kinh doanh
• Thiết lập hệ thống quản lý dự đoán

Quản lý cho tương lai
• Đổi mới tư duy và đổi mới toàn doanh nghiệp
• Cách mạng công nghiệp 4.0 / Diễn đàn thông minh
• Thực hiện kế hoạch nhà máy thông minh