Đóng

KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG

lab10

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM
Khả Năng Nội Bộ
Các cơ sở của chúng tôi cam kết thử nghiệm sản phẩm liên tục nhằm đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ đúng quy trình.

lab9
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Chất Lượng Được Tạo Sẵn
Chất lượng không bắt đầu bằng việc kiểm tra khi sản phẩm được xuất khỏi cơ sở của chúng tôi – mà kiểm tra kết thúc tại đó. Trước khi sản phẩm được kiểm tra lần cuối, chúng tôi đã kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá từng bước trong quy trình, từ nguyên vật liệu đến từng bước sản xuất để hoàn thiện cuối cùng và đóng gói.

lab7